ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

 

 1. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ

ΚΟΙΝωνική Συνεταιριστική ΕΠιχείρηση  «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»

ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2016 με ειδικότερο σκοπό  την  παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων , διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Η κοινωνική αυτή επιχείρηση, στοχεύει στα θετικά στοιχεία στο μέτωπο της δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας  και πιστεύουμε ότι ο κοινωνικός επιχειρηματίας επιβραβεύεται όχι μόνο  από το οικονομικό αποτύπωμα αλλά από το κοινωνικό και περιβαλλοντικό  αποτύπωμα της επιχειρηματικής του δράσης με την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων που αναβαθμίζουν τη φιλική προς το περιβάλλον εικόνα των περιοχών παρέμβασης που χρήζουν φροντίδας, για την αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και της περιφέρειας.

 1. ΜΕΛΗ ΤΗΣ «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ στελεχώνεται από φυσικά πρόσωπα διαφόρων ειδικοτήτων ( Δασολόγους, Γεωπόνους, Αρχιτέκτονες Τοπίου, Ερευνητές κλπ) με πολυετή επιχειρησιακή πείρα και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις πάνω σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος  και του αγροδασικού τοπίου.

Επίσης μέλος της «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» είναι και το μοναδικό συλλογικό νομικής μορφής όργανο με την επωνυμία «Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π» (Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών & Επιχειρήσεων Πρασίνου),  με μέλη από επιστήμονες και επιχειρήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της παραγωγής , μελέτης , κατασκευής και εν γένει  διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος στον τομέα του πρασίνου.

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα, παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Έρευνα στην ορθολογική διαχείριση περιβάλλοντος και προστασία του περιβάλλοντος και του αγροδασικού τοπίου
 1. Έρευνα, Μελέτη, Σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών

α. για την αποκατάσταση, με κοινωνικά κριτήρια, των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων από  ανθρώπινες δραστηριότητες ή και από την επίδραση δυσμενών παραγόντων του βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος (μεταβολές κλίματος, πλημμύρες, διαβρωτικά φαινόμενα κ.λπ.)

β. για τη βελτίωση χώρων ανθρωπογενούς δραστηριότητας με ιδιαίτερη αναφορά στους σχολικούς   και θεραπευτικούς κήπους, παιδικές χαρές κ.τ.λ.

γ. για την εν γένει βελτίωση , προστασία, αναβάθμιση και προβολή υπηρεσιών, προϊόντων και λειτουργιών τω ν φυσικών και αστικών οικοσυστημάτων.

 1. Παραγωγή γνώσης, εμπειριών και διάδοση τους με διάφορες δράσεις προβολής (π.χ. διοργάνωση εργαστηρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων, δημιουργία εκδόσεων κ.τ.λ.).
 1. Υλοποίηση περιβαλλοντικών μοντέλων εφαρμογής με δράσεις πιλοτικών έργω ν και εισαγωγή γεωτεχνικών καινοτόμων ιδεών. Ανάδειξη και προβολή περιπτώσεων καλής πρακτικής-Υλοποίηση πρότυπων δράσεων στον αγροτικό και δασικό τομέα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών Πόρων.
 1. Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και τεκμηρίωση στη διασπορά της παραγόμενης γνώσης από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε θέματα πρασίνου και περιβάλλοντος.
 1. Δημιουργία πρότυπης διαδικτυακής βάσης δεδομένων, προσανατολισμένης σε θέματα περιβάλλοντος και παροχή ανάλογων υπηρεσιών υποστήριξης σε διάφορους φορείς επιστημονικών πεδίων που αφορούν στο περιβάλλον.
 1. Υπηρεσίες προώθησης και προβολής εργασιών-μελετών και δικτύωσή τους με την αγορά εργασίας και την παραγωγή , σε θέματα πρασίνου και περιβάλλοντος.
 2. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων επιμόρφωσης στους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης, του φυσικού περιβάλλοντος και των δασών.
 1. Η προώθηση διεθνών και διακρατικών συνεργασιών όλων των παραπάνω .

 

Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,

β) την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,

γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για τη ν ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του,

δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

 

         ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : Δ01131