ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Όπως τροποποιήθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών & επιχειρήσεων Πρασίνου (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π) , που έγινε στην Αθήνα στις
21/10/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΡΘΡΟ 1

α) Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.)
β) Εδρα της Ενώσεως είναι η Αθήνα

ΑΡΘΡΟ 2

Η σφραγίδα της ενώσεως είναι στρογγυλή αναγράφουσα περιφερειακά την επωνυμία της και φέρουσα στον εσωτερικό κύκλο αναπαράσταση δένδρου καθώς και τα αρχικά του τίτλου (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της ένωσης είναι:

α) Η μελέτη, προώθηση, προστασία και κατοχύρωση των επιστημονικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της.
β) Η διατήρηση, βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος.
γ) Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων σε όλους τους τομείς που έχουν σχέση με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη βελτίωση ανάπτυξης κάθε μορφής και είδους πρασίνου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΣΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών την επιδιώκει η Ένωση με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο και κύρια:

α) Με την ανάπτυξη της επαγγελματικής αλληλεγγύης και συναδελφικής σύμπνοιας των μελών της.
β) Με την μελέτη της αναπτύξεως επί επιστημονικών και εξελικτικών βάσεων των εργασιών των Γεωπόνων Επιστημόνων, που ασχολούνται με τα εκτελούμενα, για προστατευτικούς, περιβαλλοντικούς, λειτουργικούς και καλαισθητικούς λόγους, έργα πρασίνου από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, το Υπουργείο Γεωργίας, από λοιπά Υπουργεία, Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές καθώς και από κάθε είδους φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (Οργανισμοί κοινής ωφελείας όπως Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κλπ)
γ) Με την εξασφάλιση της εφαρμογής ή θέσπισης νόμων περί προστασίας των εργοληπτών γεωπόνων έργων πρασίνου.
δ) Με την συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης της νομοθεσίας.
ε) Με παραστάσεις ενώπιον των αρχών.
Στ) Με τη συμμετοχή της Ένωσης σε ενώσεις εργοληπτών έργων πρασίνου πανευρωπαϊκής και εν γένει διεθνούς εμβέλειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΛΗ

Μέλη της Ενώσεως εγγράφονται:

α) Φυσικά πρόσωπα κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ οι οποίοι εμπλέκονται σε οποιαδήποτε φάση παραγωγής έργων πρασίνου και αυτό αποτελεί την κύρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων ή ο συμπράττων ή ο εντεταλμένος σύμβουλος που δεσμεύει με την υπογραφή του την Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. των συνεταιρισμών και μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους των Ε.Π.Ε., εφόσον το επαγγελματικό αντικείμενο των νομικών αυτών προσώπων σχετίζεται άμεσα με το σύστημα παραγωγής έργων πρασίνου.

γ) Δημόσιοι, ιδιωτικοί ή του ευρύτερου δημόσιου φορέα υπάλληλοι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ οι οποίοι ασχολούνται με οποιαδήποτε τρόπο στο σύστημα παραγωγής των έργων πρασίνου.

Η εγγραφή κάθε μέλους στην Ένωση γίνεται με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από αίτηση του πρόταση ενός μέλους της Ένωσης καταβάλλοντας το δικαίωμα εγγραφής και την τακτική συνδρομή, ποσά τα οποία καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν ότι έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στην Ένωση.

Επίτιμα μέλη γίνονται αυτοί που συντελούν ή έχουν συντελέσει παρέχοντας μεγάλη ηθική ή υλική ενίσχυση στην επιτυχία των σκοπών της ¨Ένωσης.

Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόταση 5 μελών της Ένωσης. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της πληρωμής του τέλους εγγραφής καθώς και των άλλων εισφορών.

Επίτιμο μέλος μπορεί να ανακηρυχθεί και τακτικό μέλος της Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να έχει όλα τα δικαιώματα που είχε και σαν τακτικό μέλος.

ΑΡΘΡΟ 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη είναι υποχρεωμένα:

α) Να συμμορφώνονται προς το καταστατικό της Ένωσης και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, στις ψηφοφορίες και τις εκλογές
γ) Να εκπληρώνουν εμπροθέσμως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση.
δ) Να συμβάλλουν στην προαγωγή των σκοπών της ένωσης και να προστατεύουν τα συμφέροντα αυτής.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

α) Όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις. Ειδικά ως προς το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι το έχουν τα τακτικά μέλη που δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες προς την Ένωση.
Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα παράστασης και λόγου αλλά όχι ψήφου.
β) Τα μέλη της Ένωσης έχουν το δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες σχετικά με την πορεία των υποθέσεων της Ένωσης και των πεπραγμένων της διοίκησης, να υποβάλλουν προτάσεις καθώς και να κρίνουν και να ελέγχουν στις Γενικές Συνελεύσεις τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

α) Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει ελεύθερα από την Ένωση ύστερα από γραπτή  γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το μέλος που αποχωρεί δεν έχει δικαίωμα επιστροφής των εισφορών.
β) Μέλος διαγράφεται από την Ένωση μετά από πρόταση που γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή του 1/5 των μελών της Ένωσης με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για τους εξής λόγους:

  1. Αν έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στην Ένωση.
    2. Αν ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της Ένωσης ή έχει συντελέσει στην μείωση του κύρους της.
    3. Αν καθυστερεί πάνω από 2 χρόνια την τακτοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς την Ένωση, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ως δικαιολογημένη την καθυστέρηση οπότε και ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων.
    4. Αν παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και των εξουσιοδοτημένων οργάνων αυτού.

Η Γ.Σ. υποχρεούται να ακούσει προηγουμένως το μέλος του οποίου ζητείται η αποβολή.
Το αποβαλλόμενο μέλος υποχρεούται στην καταβολή της εισφοράς για τον χρόνο που διετέλεσε μέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι της Ένωσης είναι:
α) Τα ποσά από τα δικαιώματα εγγραφής και από τις τακτικές συνδρομές των μελών
β) Τα εισοδήματα από την περιουσία της Ένωσης
γ) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις προς την Ένωση κλπ.
δ) Τα καθαρά έσοδα από διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από την Ένωση για το σκοπό αυτό.
Ο καθορισμός του ύψους του δικαιώματος εγγραφής και της συνδρομής καθορίζονται εκάστοτε από την Γενική Συνέλευση με απόφαση των 2/5 των μελών της που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και μόνο αυτή μπορεί να αποφασίζει για:
α) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου και την ανάκληση αυτών,
β) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής μετά την ακρόαση της έκθεσης πεπραγμένων της Διοίκησης και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
γ) Την έγκριση του Ισολογισμού
δ) Την έγκριση του Προϋπολογισμού
ε) Την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και την διάλυση της Ένωσης

Τακτική Γενική Συνέλευση

Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους για να κρίνει για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου όλου του έτους και για τον απολογισμό της χρήσης που έληξε.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από απόφαση του ή αν το ζητήσει γραπτά το 1/5  τουλάχιστον των μελών, αναγράφοντας στη σχετική αίτηση και τα θέματα για συζήτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την κατάθεση της αίτησης στην Γραμματεία.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται με τοιχοκόλληση που γίνεται στα γραφεία της Ένωσης και με ταχυδρομική ειδοποίηση των μελών 10 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την καθορισθείσα ημερομηνία για την συνεδρίαση αν πρόκειται για τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι προσκλήσεις για την Γενική Συνέλευση πρέπει να αναγραφούν τον τόπο, την ημερομηνία, την ήμερα και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης, τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης και αν η Συνέλευση είναι τακτική ή έκτακτη, υπογράφονται δε από τον πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για να θεωρηθεί η Γενική Συνέλευση ότι βρίσκεται σε απαρτία απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακά εντάξει μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, οπότε για να σχηματισθεί απαρτία απαιτείται η παρουσία του ¼ των ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν και κατά τη δεύτερη Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση για τρίτη φορά την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας. Κατά την σύνοδο αυτή η Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα.
Εξαιρετικά προκειμένου περί τροποποιήσεως του παρόντος καταστατικού, καθώς και περί διάλυσης της Ένωσης απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Γενικός Γραμματέας ή εν απουσία αυτών το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην αρχή της συνεδρίασης βεβαιώνεται η απαρτία και αμέσως μετά εκλέγεται το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και η Εφορευτική Επιτροπή από τα παριστάμενα τακτικά μέλη, που δεν είναι υποψήφια για κάποιο αξίωμα.
Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της και τα πρακτικά αυτής συντάσσονται από τον Γραμματέα της και υπογράφονται από αμφότερους καθώς και από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ψηφοφορία και απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον του ½ συν ένα των παρισταμένων και δικαιουμένων σε ψήφο μελών εκτός αν πρόκειται για θέματα που απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του παρόντος οπότε απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Η ψηφοφορία διεξάγεται με ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, ουδέποτε όμως δια βοής. Εξαιρετικά η ψηφοφορία είναι μυστική, διαφορετικά είναι άκυρη, όταν αφορά στην εκλογή και ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων σε ανώτερο βαθμό οργανώσεως ή σε ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 13

Η Ένωση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, από τα μέλη της που δεν έχουν εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις προς την Ένωση, για δύο χρόνια και αποτελείται από 7 μέλη.
Εκτός από το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγονται και 3 αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά επιτυχίας μετά την εκλογή των 7 τακτικών μελών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι και έμμισθοι υπάλληλοι της Ένωσης. Δικαιούνται όμως να λαμβάνουν αποζημίωση και έξοδα παράστασης για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην Ένωση, σύμφωνα με τα καθορισθέντα από την Γενική Συνέλευση.
Κάθε σύμβουλος αν απουσιάζει αδικαιολόγητα  σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με απόφασή του να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει από το αξίωμά του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αρνηθεί να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο που ζητήθηκε σύμφωνα με το νόμο.
Αν συνέπεια θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο μειωθεί ο αριθμός των μελών του το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους. Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν συγκεντρώνεται απαρτία συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αντιπροσώπου του που γίνεται 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνέλευση με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
Πέντε ημέρες μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου το μέλος που πλειοψήφησε, ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ή αμελεί ο αμέσως επόμενος κατά σειρά επιτυχίας, καλεί το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του και το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, αξιώματα που δεν μπορούν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί έχουν θέση Συμβούλων. Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτηθεί σε σώμα παραλαμβάνει τη Διοίκηση από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μέχρι της συγκροτήσεως του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις υπάρχουσες υποθέσεις της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όσες φορές κριθεί αναγκαίο, στα γραφεία της έδρας της Ένωσης ή και σε άλλο τόπο που θα καθορίσει με απόφαση του, με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του. Η πρόσκληση υπογραφόμενη από τον Πρόεδρο ή από αυτόν εξουσιοδοτούμενο πρέπει να περιέχεται στους συμβούλους 48 ώρες πριν από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και να περιέχει τον τόπο, την ημερομηνία, την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα προς συζήτηση. Επίσης εάν τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσουν γραπτά από τον πρόεδρο τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσδιορίζοντας τα θέματα προς συζήτηση, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει αυτό μέσα σε μια εβδομάδα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα 4 τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται από το Γραμματέα πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλους τους συμβούλους που παρίστανται στην συνεδρίαση. Αν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να τα υπογράψει γίνεται για αυτό ειδική αναφορά στο περιθώριο του συγκεκριμένου πρακτικού και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την όλη διοίκηση της Ένωσης σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Διορίζει και παύει το υπαλληλικό προσωπικό της Ένωσης και κανονίζει την αντιμισθία τους, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του. Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα όσες φορές απαιτείται. Ένα μήνα πριν από την λήξη της θητείας του υποχρεούται να συντάσσει απολογισμό εσόδων εξόδων του Διοικητικού Συμβουλίου και να τον υποβάλλει για έγκριση στην Γενική Συνέλευση μαζί με έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να παρέχει σε ένα ή και περισσότερα μέλη του και τρίτους, από κοινού ή μεμονωμένα ενεργούντες οποιαδήποτε ειδική ή γενική εντολή για την διενέργεια μίας ή και περισσότερων πράξεων για ορισμένο ή αόριστο χρόνο και να τις ανακαλεί ελεύθερα. Μπορεί ακόμη να συνιστά επιτροπές και ομάδες εργασίας κλπ από τα μέλη του ή και τρίτους και να καθορίζει το έργο και τις αρμοδιότητες τους.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο Πρόεδρος:
α) Εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον κάθε αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής κλπ.) είτε ως ενάγων, αιτών, μηνυτής είτε και στην περίπτωση που τρίτοι στρέφονται κατά της Ένωσης, επίσης δε και εξώδικα σε όλες της τις σχέσεις.
β) Καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει αυτού και υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων,
γ) Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο της Ένωσης
δ)Υπογράφει κάθε έγγραφο που είναι απαραίτητο για τις πληρωμές των διαφόρων δαπανών
ε) Παρακολουθεί και ελέγχει όλες τις εργασίες της Ένωσης και των διαφόρων οργάνων, ασκώντας γενική εποπτεία και φροντίζοντας για την πιστή τήρηση του καταστατικού
στ) Εντέλλεται την είσπραξη κάθε ποσού ή την παραλαβή χρεογράφων ή άλλων αξιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από Τράπεζες και από το Δημόσιο, εξουσιοδοτώντας για αυτό τον Ταμία ή και τρίτο που πρέπει όμως να είναι μέλος της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του και εκτελεί όλα τα καθήκοντα, δικαιώματα και αρμοδιότητές του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει τη σφραγίδα της Ένωσης, τα βιβλία πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου, το μητρώο μελών, το αρχείο της Ένωσης, τηρεί την αλληλογραφία και το αντίστοιχο βιβλίο, φροντίζει για την σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο ή ένταλμα. Συντάσσει επίσης την έκθεση πεπραγμένων της Διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 19

ΤΑΜΙΑΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο Ταμίας τηρεί τα βιβλία που έχουν σχέση με το ταμείο, διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων της Ένωσης και όλες τις δαπάνες και πληρωμές με εντάλματα τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ’ εξαίρεση τις αποδείξεις είσπραξης τρεχόντων ή επαναλαμβανόμενων εσόδων της Ένωσης (π.χ. δικαίωμα εγγραφής, συνδρομές κλπ) υπογράφει μόνο ο Ταμίας.
Καταθέτει μόνος ή ο μετά από υπόδειξή του οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο τρίτος στην υποδεικνυόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο Τράπεζα όλα τα μετρητά χρήματα της Ένωσης, εκτός από κάποιο ποσό για τις τρέχουσες ανάγκες, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναλαμβάνει μόνος χρήματα από Τράπεζες βάσει εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου ή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πραγματοποιεί κάθε δαπάνη ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Υποβάλλει κάθε έτος, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, τον απολογισμό του έτους ύστερα από προηγούμενο έλεγχο της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Ο Ταμίας ευθύνεται για την έγκαιρη είσπραξη κάθε οφειλής προς την Ένωση και για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Ευθύνεται επίσης για την διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ένωσης καθώς και για την γενική οικονομική της κατάσταση.
Τον Ταμία όταν κωλύεται ή απουσιάζει αντικαθιστά σύμβουλος ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΕΚΛΟΓΗ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τα ταμειακά εντάξει μέλη και Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, κατά την σειρά επιτυχίας για δύο χρόνια.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει ως έργο την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Ταμία και του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε χρόνο, στο τέλος της διαχειριστικής χρονιάς, συντάσσει και υποβάλλει την έκθεση της στη Γενική Συνέλευση και διατυπώνει τις κρίσεις της για την όλη οικονομική διαχείριση από τον Ταμία και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από 3 μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά που εκλέγονται από τα ταμειακά εντάξει μέλη της Ένωσης με τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο χρόνο με το Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία του είναι διετής.
Μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρό του.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει ποινές στα μέλη της Ένωσης για πειθαρχικά παραπτώματα όπως είναι:

α) Σύσταση
β) Επίπληξη
γ) Χρηματικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση
δ) Προσωρινή μέχρι 1 έτος απαγόρευση συμμετοχής του μέλους σε όλες ή ορισμένες εκδηλώσεις της Ένωσης
Οι ποινές υπό στοιχεία α και β επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβούλιο ύστερα από την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και οι ποινές υπό στοιχεία γ και δ μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.
Καμία ποινή δεν είναι έγκυρη αν ο τιμωρούμενος δεν κληθεί προηγουμένως να απολογηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 21

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται παρουσία της εκλεγμένης τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται από τα ταμειακά εντάξει μέλη της Ένωσης και δεν μπορούν να είναι ταυτοχρόνως και υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ούτε μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει Πρόεδρο και είναι υπεύθυνη για την ομαλή διενέργεια των εκλογών.
Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται στην Γραμματεία το αργότερο προς 48 ωρών πριν από την Γενική Συνέλευση.
Για τις αρχαιρεσίες καταρτίζεται ψηφοδέλτιο, στο οποίο είναι γραμμένα χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων συμβούλων για το Διοικητικό Συμβούλιο και των υποψηφίων  μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Τίθενται για τους υποψήφιους συμβούλους για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι 5 σταυροί και μέχρι 3 για τους υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Εκλέγονται αυτοί που πλειοψήφησαν κατά τη σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι θεωρούνται επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας.
Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό περί του αποτελέσματος των εκλογών.
Η ψηφοφορία είναι μυστική και μπορούν να ψηφίσουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Ένωσης. Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών.

ΑΡΘΡΟ 22
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ

Η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης κατόπιν σχετικής συζητήσεως. Για την λήψη αποφάσεως απαιτείται απαρτία του ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΑΡΘΡΟ 23
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ-ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η Ένωση διαλύεται οποτεδήποτε με απόφαση των μελών της σε Γενική Συνέλευση η οποία για να βρίσκεται σε απαρτία θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον το ½ συν ένα των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Επίσης η Ένωση διαλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 και 105 Α.Κ.
Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης η περιουσία της διατίθεται υπέρ σκοπού ο οποίος ορίζεται στην Γενική Συνέλευση.
Σε καμία περίπτωση η περιουσία της Ένωσης δεν μπορεί να διατεθεί στα μέλη της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, η Ένωση μπορεί να γίνει μέλος σε δευτεροβάθμια οργάνωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ’

ΑΡΘΡΟ 25

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό λαμβάνεται απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Σε καμιά περίπτωση απόφαση δεν μπορεί να είναι αντίθεη στις διατάξεις του νόμου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ’

ΑΡΘΡΟ 26

Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από 26 άρθρα αναγνώσθηκε και ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση κατ’ αρθρο και στο σύνολό του και θα υποβληθεί για έγκριση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

 

Συννημένα