Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.

Σκοπός της ένωσης είναι:

  • Η μελέτη, προώθηση, προστασία και κατοχύρωση των επιστημονικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της.
  • Η διατήρηση, βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος.
  • Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων σε όλους τους τομείς που έχουν σχέση με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη βελτίωση ανάπτυξης κάθε μορφής και είδους πρασίνου.