Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.

Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)

είναι μια Ένωση που προασπίζεται και κατοχυρώνει τα δικαιώματα των μελών της, εκπαιδεύει και πιστοποιεί τα μέλη της, μελετά ζητήματα για τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος, προωθεί σύγχρονες τεχνολογίες στο επαγγελματικό αντικείμενο, συνεργάζεται με φορείς που προάγουν την επιστημονική γνώση και παρεμβαίνει σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν το πράσινο και το περιβάλλον.

Μέλη της είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ οι οποίοι εμπλέκονται σε οποιαδήποτε φάση παραγωγής έργων πρασίνου και πιο συγκεκριμένα γεωπόνοι, δασολόγοι, αρχιτέκτονες τοπίου που δραστηριοποιούνται σαν ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και σαν υπάλληλοι  ιδιωτικών επιχειρήσεων ή δημόσιων υπηρεσιών καθώς και  επιχειρήσεις πρασίνου.

Υλοποίηση των στόχων της γίνεται  μέσω;

  • Ημερίδων, σεμιναρίων και λοιπών εκδηλώσεων
  • Συστήνοντας ομάδες επεξεργασίας θέσεων, απόψεων, προτάσεων και νομοθετημάτων
  • Παρεμβάσεων και συνεργασιών με ανάλογους φορείς
  • Υποβολής προτάσεων στην Πολιτεία
  • Παρουσιάσεων στα ΜΜΕ

Η ΠΕΕΓΕΠ είναι μέλος της ELCA (European Landscape Contractors Association)